Reklamační řád vydaný firmou Hansanet s.r.o.

(dále jen prodávající)

Tento řád byl vypracován ve smyslu zákona 40/1964 Sb – občanského zákona v platném znění a zákona č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele v platném znění.

Článek 1 - PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Není.li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného zásahu či používání.

Není.li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného zásahu či používání.

Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Prodávající vystaví reklamační protokol, který obsahuje název firmy, jméno, adresu, telefonní spojení reklamujícího, popis reklamované závady, popis výrobku, datum přijetí reklamace a datum ukončení reklamační lhůty. Tento protokol opatří obě strany svým podpisem, případně razítkem.

Článek 2 - MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatnit reklamaci jen u prodejce, nejlépe v místě, kde bylo zboží nakoupeno. V případě, že zboží je zasíláno prostřednictvím internetového obchodu, uplatní kupující reklamaci písemně na adrese zasílatele.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tj. že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže prodejním dokladem, záručním listem popř. dalším věrohodným dokladem.

Článek 3 - LHÚTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou či objednávkou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doby) je 24 měsíců ode dne převzetí věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkazu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet, Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4 - ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě či objednávce odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou nebo objednávkou věděl, nebo tento rozpor sám způsobil.

Článek 5 - ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídající kupní smlouvě či objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to povaze věci neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Článek 6 - NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené době beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat výměnu zboží za jiné bezvadné nebo zrušení kupní smlouvy. V tomto případě kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu. Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Článek 7 - ŘEŠENÍ SPORÚ

Ve sporech, vzniklých v rámci reklamačního řízení, rozhoduje místně příslušný soud.

Proč nakupovat zde?

Široký výběr zboží skladem
Vlastní rozvoz zboží
Odborné poradenství
Více jak 20 let zkušeností